שופטים ושותרים תתן-לך בכל-שערים אשר ה’ אלוקיך נתן לך לשבטיך ושפטו את-העם...

What’s in a name? Most of us grow up hearing a whitewashed version of Rachel and Leah’s relationship.  While it might...

Putting it on the table this Shabbat.